Testimonials

Lees de testimonials geschreven door een aantal van onze klanten:

Teamontwikkeling Solar Team Eindhoven (3de editie met WoM) | Rijksorganisatie voor ontwikkeling, digitalisering en innovatieI-Partnerschap Rijk Ministerie van BZK | Woonkracht10 | Gemeente Den Helder | De Haagse Hogeschool | Royal HaskoningDHV | Solar Team Eindhoven | Vestia | HP | Nederlandse Rode Kruis | Provincie Zuid-Holland | PZH Kennisnetwerk Zon & Circulair | PostNL | Route naar een High Performance Team | Informatiehuishouding Ministerie van BZK

Bekijk ook de testimonials over onze opleidingstrajecten op Academy of Minds en over ondersteuning van evenementen bij Connection of Minds


Onderzoek verbetering bedrijfsvoering door o.a. Storymappen in te zetten

 

Medio 2023 heeft World of Minds de programmaorganisatie ‘Reset WSM (*)’ bij het Commando Materieel en IT (COMMIT), onderdeel van het Ministerie van Defensie, geholpen tijdens een vooronderzoek met als doel te onderzoeken hoe de bedrijfsvoering verbeterd kon worden.

De samenwerking begon door eerst goed stil te staan bij de probleemstelling en de wijze(n) waarop World of Minds het programma zo goed mogelijk van dienst kon zijn. In dit stadium viel al op dat alleen maatwerk tot een goed resultaat kon leiden en dat intensief vooroverleg benodigd was om de juiste keuzes te kunnen maken uit de uitgebreide toolbox van methoden, technieken en software tools, waarover World of Minds beschikt.

Op basis van de gemaakte keuzes, de ervaring die World of Minds met zich meebracht met betrekking tot organisatieontwikkeling en hun kennis van het concept van ‘de lerende organisatie’, is vervolgens het vooronderzoek van start gegaan.

Een van de belangrijkste methodieken vormde het ophalen van verhalen onder de doelgroep met behulp van een hiervoor ontwikkeld format. De opgehaalde verhalen dienden vervolgens als input voor de analyse.

De toegevoegde waarde van World of Minds tijdens de analyse bleek vooral ook uit de visualisatie van de huidige problematiek. De visualisatie, op basis van systeemdenken, liet niet alleen het totale plaatje zien maar ook diverse zogenaamde ‘reinforcing loops’ (versterkende lussen) waaruit kon worden opgemaakt dat bestaande problemen nog verder zullen verergeren zolang in de kern niet wordt ingegrepen.

Juist de combinatie van;

 1. het gestructureerd ophalen van verhalen in de organisatie,
 2. het co-creatief duiden en omzetten tot een ‘praat- en leerplaat’ (Systeemmap) en
 3. deze kunnen leggen naast een systeemplaat in de vorm van een visgraat visualisatie, die gemaakt was van alle bestaande documenten en de gehouden interviews,

heeft tot veel effect geleid.

Zo konden we een beter grip krijgen op de huidige situatie, wat we daarin willen behouden en goed nadenken vanuit een holistisch perspectief over de gewenste situatie.

Het programma bevindt zich momenteel in een volgend stadium. Op basis van onze goede ervaringen wordt mogelijk in de toekomst weer een beroep op World of Minds gedaan om te analyseren en te visualiseren welke interventies tot resultaat hebben geleid om de programmabaten te kunnen genereren en hoe we vanuit het concept van ‘de lerende organisatie’ tot een modus van continu verbeteren en waarde-creatie voor onze stakeholders kunnen komen.

*WSM = Wapen Systeem Management, Defensie jargon voor ‘Life Cycle Management’

Luc de Beer | Specialistisch transitie-adviseur | Ministerie van Defensie | Auteur ‘Verzet de Bakens’ (over succesvol programmamanagement)

Teamontwikkeling Solar Team Eindhoven (3de editie met WoM)

 

World Of Minds (WoM) heeft het mede mogelijk gemaakt dat Solar Team Eindhoven het eerste offroad-voertuig op zonne-energie heeft gebouwd door het versterken van de communicatie en samenwerkingsstructuur binnen het team.

Afgelopen jaar heb ik als Teammanager deel uit kunnen maken van het nieuwe team van Solar Team Eindhoven met als doel de transitie naar een duurzamere toekomst te versnellen. Dit hebben wij gedaan door het maken van de eerste offroad zonne-auto, Stella Terra. Hiermee zijn we van noord tot zuid Marokko gereden door de verschillende landschappen, met als doel om te laten zien wat er met zonne-energie mogelijk is.

Met in totaal 22 studenten die nog nauwelijks met elkaar hebben samengewerkt doorloop je het hele productieproces; van het brainstormen, ontwerpen tot het produceren en testen van het concept.
Hierbij is het erg belangrijk dat je verschillende expertises bundelt en als team samenwerkt om binnen de korte periode van een jaar dit om een RDW gekeurd voertuig op de weg te krijgen. World Of Minds heeft hierin geholpen door een goede start te helpen verzorgen en tijdens de rit te blijven klankborden en helpen. Bij de start heeft Academy of Minds op diverse slimmer werken onderwerpen trainingen verzorgt en gefaciliteerd dat we samen via een mindmap de uitdagingen overzichtelijk in beeld te brengen a.d.h.v. individuele verhalen (Storymappen). Deze overzichts mindmap bood verschillende ‘kijkhoeken’ zodat we als team effectief in gesprek konden gaan om de verhalen samen te duiden om vervolgens stapsgewijs verbeteringen te gaan doorvoeren.

Credit: STE / Bart van Overbeeke

Gedurende dit proces bleven Jerre, Ronald en Paul van World of Minds op de achtergrond om de resultaten te verwerken en bij te springen waar nodig. Zo steunden zij de samenwerking waar nodig, maar lieten ze vooral het team hun traject doorlopen. Verder heb ik vanuit mijn functie als teammanager tijdens de samenwerking regelmatig, bijna wekelijks, 1 op 1 kunnen sparren met Jerre. Door zijn kennis en praktische ervaring konden we vanuit de (wetenschappelijke) theorie en rijke ervaringen van niet alleen World of Minds maar ook hun klanten, op maat gemaakte aanpassingen aanbrengen binnen het team. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het duidelijk benoemen en verdelen van de verantwoordelijkheden binnen teamleden voor positieve veranderingen, het vergroten van de psychologische veiligheid, het verbeteren van de communicatie, het uitlijnen op doelen en het bevorderen van samenwerking door interdisciplinair aan oplossingen te werken.

Dit is de derde keer dat World of Minds het STE heeft begeleid en we hebben gemerkt dat de kennis en ervaring van voorgaande jaren de weg heeft gevonden naar ons team en zo voor een verslling heeft gezorgd.

Concluderend zou ik World Of Minds aanbevelen vanwege hun innovatieve aanpakken (Livemappen, Storymappen, System mapping) om wetenschappelijke inzichten op het gebied van teamontwikkeling praktisch en effectief te maken, hun flexibele op maat aanpak en bereidheid om situatie afhankelijk te adviseren hoe handelen, de zeer effectieve slimmer werken trainingen en het overzichtelijk weer kunnen geven van de teamdynamiek en de structurele aanpak om dit te verbeteren.

Wisse Bos | Team Manager | Solar Team Eindhoven


Aan de slag met het teamplan 2024

Als nieuw (waarnemend) manager van de leer- en ontwikkelafdeling bij het ministerie van Binnenlandse zaken heb ik World of Minds gevraagd om mij en ons team te helpen bij het maken van een teamplan voor 2024. Onze afdeling is recent van status omgevormd: van programma naar vast lijnonderdeel. Hierdoor is een teamplan heel belangrijk voor de doorontwikkeling van de afdeling.

Mijn nadrukkelijke wens was om een gedragen verhaal te creëren vanuit ons team, onze omgeving en stakeholders. Ik kreeg van een van mijn collega’s bij I-Partnerschap de tip om World of Minds (WoM) hierbij aan te haken. Na de eerste kennismaking was ik overtuigd. Ik merkte dat WoM ruime ervaring had met verschillende klanten met soortgelijke vragen en beschikte over actuele kennis vanuit de wetenschap en relevante onderzoeken. Ook kunnen ze snel acteren en hebben ze een flexibele houding. Bovendien gebruikt WoM handige tools zoals een digitaal whiteboard en een mindmappingtool om inzicht te verkrijgen en overzicht te behouden. We hebben de afspraak gemaakt om in cocreatie toe te werken naar twee resultaten: hulp bij de totstandkoming van het teamplan en werken aan verdere groei van het team.

In een intensieve samenwerking hebben we gewerkt aan het teamplan. Hierbij hebben de volgende stappen gezet:

 1. Een uitgebreide intake om de context en de scope van de opdracht duidelijk te maken en te bezien welke stappen gezet kunnen worden om tot een gedragen teamplan te komen. Het hielp hierbij dat WoM kon putten uit ervaringen met andere soortgelijke opdrachten.
 2. Een analyse van relevante documentatie vanaf de start van onze afdeling tot nu. Hierbij zijn ook belangrijke aanpalende beleidsstukken, jaarplannen en het jaarplan van onze organisatie gebruikt. Van deze stukken is een totaalplaat gemaakt om het gesprek met het team en de omgeving op gang te brengen.
 3. Het stellen van vragen aan belangrijke stakeholders. De analyse van deze antwoorden leidde tot een belangrijke basis voor het teamplan.
 4. Samen met WoM is er een gedegen conceptversie van ons teamplan opgesteld.
 5. Vervolgens hebben we in twee teamsessies met elkaar gereflecteerd en geanalyseerd: van breed naar concreet.

 

Wat hebben geleerd en gewaardeerd in de aanpak van World of Minds:

 1. de kracht van het aanhoren van alle teamleden en het samenbrengen, om hernieuwde verbinding en begrip te creëren;
 2. de kracht van het gebruik van visualisaties op verschillende momenten in het proces;
 3. de kennis en expertise van ons werkveld en omgeving;
 4. de flexibiliteit van en prettige contacten met de verschillende teamleden van World of Minds binnen dit traject;
 5. in te spelen op de uitdagingen die tijdens het traject naar boven kwamen.

 

Mijn tips: maak er ruim tijd voor vrij als je een traject met WoM instapt. Het is in meerdere opzichten investeren, maar de inspanning geeft goede resultaten. WoM heeft bijvoorbeeld veel ervaring en kennis wat overweldigend kan overkomen – en soms extra druk geeft. Maar door het prettige contact, de flexibele houding, de deskundige hulp helpen ze je door lastige fases heen. Ik ben bereid om mijn ervaringen en leerpunten te delen met anderen die geïnteresseerd zijn in de aanpak van World of Minds – zoals ook andere klanten mij daarmee hebben geholpen.

Damiët de Lange (wnmd.) Manager | LOC / ODI | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Een Unieke Aanpak voor Complexe Vraagstukken

Ik heb vanuit mijn functie de afgelopen zes maanden intensief samengewerkt met World of Minds (WoM). Vanaf het begin waren Jerre Lubberts en zijn team betrokken om het maximale uit de samenwerking te halen en zodoende de grootste mogelijke waarde voor de Gasunie te creëren. WoM is creatief, proactief en gedreven om samen succes te behalen.

Met name de aanpak die WoM heeft is wat hen uniek maakt. Met een achtergrond in de consultancy kan ik zeggen dat ik dit niet eerder heb gezien. Ze kunnen data uit meerdere bronnen op het oog gemakkelijk samenbrengen en op een innovatieve manier presenteren. Op deze manier wordt het gesprek voeren over taaie onderwerpen een stuk makkelijker.

De visualisaties zijn voor iedereen te begrijpen en laten duidelijk de samenhang tussen factoren/actoren zien. Daarnaast zorgde WoM ervoor dat wij eigenaarschap konden nemen over het gepresenteerde door ons door eigen data heen te loodsen.

Resumerend kan ik WoM aanbevelen om samen over een complex vraagstuk na te denken om zodoende (hernieuwde) inzichten op te doen die gemakkelijk in de praktijk toe te passen zijn.

Nick Kramer | Regiomanager Projecten / MT-lid | Gasunie

Innovatieve strategische partner in digitale transformatie

Inmiddels werken we vanuit het rijksbrede programma I-Partnerschap al een aantal jaren prettig samen met World of Minds. I-Partnerschap is een transitieprogramma dat erop is gericht om de rijksorganisaties en het hoger onderwijs duurzaam met elkaar te laten samenwerken op het vlak van maatschappelijke en digitaliseringsvraagstukken. Omdat de taken in de publieke dienstverlening in toenemende mate worden gedigitaliseerd is het belangrijk daarop goed in te spelen. In concreto betekent dit het aantrekken van voldoende jonge I-professionals (en oude bij te scholen), nieuwe curricula te ontwikkelen, en gericht onderzoek te doen op bijvoorbeeld het gebied van data/ai, cyberweerbaarheid, informatiehuishouding, govtech.
Alleen dan kan het Rijk de grote opgaves waar ze voor staat het hoofd bieden. Het programma I-Partnerschap initieert en faciliteert deze transitie, waarbij het succes staat of valt met het goed begrijpen van en samenwerken met onze partners binnen het Rijk en hoger onderwijs.

World of Minds heeft ons ondersteund bij het ontwerpen en faciliteren van diverse sessies en trajecten op verschillende onderdelen binnen deze transitie. Dit betreft o.a. faciliteren en livemapping van ronde tafelsessies en andere stakeholdermeetings (zowel fysiek als online), ondersteunen van interne heidagen, het geven van trainingen op het gebied van (online) faciliteren en slimmer werken (niet harder).

World of Minds onderscheidt zich m.i. door haar enorme kennis over en ervaring met digitale tools zoals bijvoorbeeld mindmapping, Miro-borden, gebruik van AI en storymapping. Naast de kennis over dit soort tools heeft ze enorm veel kennis over slimmer werken, hoe het brein werkt en groepsdynamica. Dit geheel maakt dat ik hun ondersteuning als praktisch, effectief en tegelijkertijd mensgericht ervaar. Wat ik persoonlijk in de samenwerking altijd heb gewaardeerd is hun meedenkende en flexibele houding (incl. last minute aanpassingen), en hun gedrevenheid om zichzelf continu te blijven doorontwikkelen en die kennis ook weer aan hun klanten beschikbaar te stellen zodat die zich tevens kunnen doorontwikkelen.

Ik kan World of Minds dan ook van harte aanbevelen als u op zoek bent naar een strategische partner die meedenkt, goed is in het ontwerpen en faciliteren van sessies, innovatief te werk gaat, kennis overdraagt en continu let op het creëren en vergroten van draagvlak, systeemdenken en visualisaties inzet en waar je prettig mee kan samenwerken.

Marc-jan Kraaijenzank | Programma manager I-Partnerschap | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Organisatieontwikkeling Wooncorporatie

We kijken met veel waardering en herbeleefd plezier op het traject dat we als organisatie met World of Minds hebben doorlopen. Langs de route van de interviews van de teams en hun verhalen, waren jullie goed in staat een rubricering te maken van wat ons intern stimuleert en belemmert. De verhalen gaven ons een beeld van de in de organisatie aanwezige patronen (van leiderschap en in gedrag).

Dat maakt – bij ons – dat we beter aandacht zijn gaan besteden aan het beleefde eigenaarschap in de organisatie voor het ingezette proces van verandering en de aandacht die de implementatie behoeft opdat teams een ingezette verandering ook echt als een verbetering zien.

Gedurende proces ontstaat er een indrukwekkend (en soms wat provocerende) systeemmap die wat technisch aandoet maar uiteindelijk bracht de methode de inzichten waar wij op hoopten en is de katalysator voor het ‘goede gesprek’ met teams en MT-collega’s. Niet alles wat is opgehaald is nieuw maar de opgehaalde verhalen en de rode draden geven wel een compleet beeld, die van waarde is voor hoe we het veranderproces in de organisatie aansturen. Het proces heeft ook veel kennis opgeleverd van tot dan toe onzichtbare patronen die belemmerend kunnen werken in de organisatie.

Voor de collega’s in de organisatie was het de gelegenheid om zich echt goed te laten horen op wat hen bezighoudt en ondanks dat het ophalen van de verhalen tijd kost, is er waardering voor dat we dit zo georganiseerd hebben en dat er met de uitkomsten ook echt iets gedaan wordt in combinatie met de verkregen inzichten.

Dat laatste is een voorwaarde bij de start…..

Erwin Zwijnenburg | Bestuurder | Woonkracht10

Wijkgericht werken, gebiedsontwikkeling en participatie

Gemeente Den Helder maakt al geruime tijd gebruik van de diensten van World of Minds.
Denk aan ondersteuning bij processen als gebiedsontwikkeling, participatie en het wijkgericht werken. Gemeente Den Helder heeft World of Minds tijdens alle activiteiten als een proactieve, fijne en betrouwbare samenwerkingspartner ervaren.

Wat maakt World of Minds zo professioneel en fijn om mee te werken?

Voorbereiding
World of Minds is een partij die:

 • kritisch doorvraagt als het gaat om het doel van de sessie;
 • zodat de vorm daarop kan worden afgestemd;
 • zorgt dat de (werk)vorm helpt het gewenste effect te realiseren;
 • altijd ruim tijd de tijd neemt voor de juiste voorbereiding;
 • werkt met instrumenten als mindmaps en storyboards;
 • een echte ondersteuner is voor het vasthouden van de ‘oogst’, en voor hoe dit landt bij de deelnemers;
 • de afgestemde werkwijze bevordert, draagvlak creëert en actieve betrokkenheid geeft én vraagt.

 

World of Minds is bij wijkgericht werken:

 • vernieuwend in het ontwikkelen van een tool waarmee professionals in de wijk zelf en met elkaar hun sociale kaart up to date kunnen houden;
 • een bevordering voor de onderlinge communicatie, waardoor kennis en ervaring in alle hoofden en systemen makkelijk ontsloten wordt;
 • maakt een gebied zelfs op afstand dichtbij en visueel inzichtelijk;
 • een verbinder van de verschillende partijen in een wijk, en brengt deze makkelijk en innovatief bij elkaar.

 

World of Minds is bij gebiedsontwikkeling en participatie:

 • in staat om de gecompliceerdheid van deze processen te begrijpen, voor te bereiden en neer te zetten, en zorgvuldig en integer op te treden daar waar participatie met stakeholders ‘spannend’ is;
 • goed in transparante en duidelijke (heldere taal!) verslaglegging te verzorgen voor alle deelnemers;
 • altijd in staat om de ‘next step’ / de vervolgstap te overzien.

 

Bij World of Minds werken zeer aardige, betrouwbare, kundige en ervaren mensen, die uitstekend te bereiken zijn via mail, Whatsapp en telefoon.
Naast de mentaliteit van afspraak = afspraak is er ook ruimte om een programma bij te stellen, of te verzetten. In goed overleg is bij World of Minds in dat opzicht veel mogelijk.

Ook de nimmer aflatende steun voor, tijdens, en na de digitale sessies voor alle deelnemers is lovenswaardig! Onvermoeibaar ondersteunt World of Minds iedereen om digitaal aan boord te komen voor een sessie.

Wij kunnen World of Minds van harte aanbevelen!

Erna Molenaar | Projectleider Wijkgericht Werken | Gemeente Den Helder
Jacqueline Sarton | Gebiedsregisseur Omgeving | Gemeente Den Helder

Ondersteuning bij ons strategie- en verandertraject

Wij hebben in november 2021 World of Minds gevraagd om onze driedaagse strategiesessie in december 2021 te ondersteunen met Storymapping met als doel:

● iedereen te horen (ook op eventuele vragen/weerstanden) en omdat we zoveel mogelijk input en draagvlak wilden verkrijgen;
● de bestede tijd in de strategie sessies zo veel mogelijk te laten opleveren;
● overzicht en grip te krijgen op de complexiteit van het speelveld en het veranderproces;
● symptoombestrijding en suboptimalisatie zoveel mogelijk te vermijden;
● een helder overkoepelend plan te gaan definiëren voor het vervolg;Wat heeft de inzet van World of Minds voor ons gedaan en voor ons betekent
 1. na een degelijke intake was het duidelijk waar en hoe World of Minds kon gaan ondersteunen niet alleen door de juiste vragen te stellen en zich goed in te lezen (strategische documenten) maar ook helder te rapporteren na de verschillende gesprekken in de vorm van mindmaps om onze communicatie optimaal te faciliteren;
 2. World of Minds heeft een aantal bestaande (grotere) documenten omgezet naar mindmaps zodat we de driedaagse goed hebben kunnen voorbereiden;
 3. door de inzet van Storymapping is er een bron van individuele verhalen (ervaringen, inzichten en ideeën) verzameld wat zich op de werkvloer zich afspeelt, welke ideeën er leven, waar mensen tegenaan lopen en wat zij zelf al hebben bedacht aan mogelijke oplossingen. Door deze verhalen samen te gaan duiden, voelden de deelnemers (verhalen inbrengers) zich gehoord en zagen ze ook de positie van anderen duidelijker;
 4. Van alle losse verhalen heeft World of Minds een interactieve visual gemaakt waardoor men met het aanklikken van onderdelen in de verhalen bepaalde kijkhoeken kon filteren om zo patronen en verbanden te kunnen opsporen;
 5. alle verhalen zijn voor aanvang van de driedaagse omgezet naar een Storymap (overzicht van alle elementen en de verbanden) en de visual in te zetten tijdens (en na!) de driedaagse als ‘communicatie- en leer kapstok’;
 6. Tijdens de drie dagen heeft World of Minds alle inzichten opgenomen in de Storymap om een fundament te creëren voor het vervolgtraject (door ook de hefboompunten te visualiseren) om daarmee symptoombestrijding en suboptimalisatie te helpen voorkomen;
 7. na de driedaagse heeft World of Minds een eerste advies geformuleerd m.b.t. de vervolgstappen, het behouden van het commitment van de deelnemers, het bepalen van de ‘draaiknoppen’, de impact per draaiknop, de planning in de tijd en de manier van monitoring;
 8. vanwege alle COVID maatregelen heeft World of Minds vooral online begeleiding gegeven. Ondanks dat dit lastiger is hebben zij dit met alle beschikbare technologie prima gedaan.Wij hebben de contacten met World of Minds als flexibel, plezierig en professioneel ervaren. De kwaliteit van het advies en de hoeveelheid werk die World of Minds in korte tijd heeft opgeleverd in relatie tot de investering die we hebben gedaan is van een goed niveau.

 

Dit werk is een degelijk fundament onder het vervolg dat we komend jaar gaan uitvoeren.
Ik kan World of Minds dan ook aanbevelen als partner in strategische verander- en team ontwikkeltrajecten en ben bereid serieuze, potentiële klanten te woord te staan.

Rob van Kampen, drs. | Opleidingsmanager Built Environment | Haagse Hogeschool

Strategiedag en teamontwikkelling Royal HaskoningDHV


Het team van World of Minds heeft ons MT gefaciliteerd in een teamontwikkeltraject. Wij zijn daarover zeer tevreden. World of Minds heeft gebruik gemaakt van innovatieve methodieken (o.a. Storymapping, Concentrisch brainstormen, Livemapping) om ons team te helpen snel te komen tot inzichten en overzicht en hoe we de belangrijkste zaken in samenhang kunnen aanpakken met draagvlak van alle teamleden.

 

 

We hebben in één dag, vanwege goede briefing, voorbereiding en facilitatie, de volgende resultaten geboekt:

 • Een concept missie (‘Purpose’) / visie met ‘handleiding’.
 • Reflectie (en het besef hoe belangrijk het is

  regelmatig te reflecteren) op onze huidige situatie en een verbeterd inzicht in hoe het team denkt over zaken zoals doelen, samenwerking, gewenst gedrag, links met het grotere geheel / overkoepelende plannen, onze (primaire) ‘waardestroom’ en meer.

 • Iedereen voelt zich gehoord door o.a. het verbinden van de persoonlijke inspiratie met de missie/ visie en het live visualiseren van gesprekken (Livemappen) en het toepassen van de Indian Talking Stick.
 • Een overzicht van door de teamleden ervaren knelpunten die onze teamontwikkeling bemoeilijkt (door ca. 2 weken lang verhalen op te halen en deze te ’taggen’ (Storymapping).
 • Een overzicht van ‘elementen van de oplossing’ gedestilleerd uit de verhalen van alle leden van de groep waaruit ‘de knoppen’ naar voren zijn gekomen waaraan we kunnen ‘draaien’ (inclusief elkaar versterkende verbanden) om de teamontwikkeling te kunnen versnellen en effectiever onze doelen kunnen gaan halen.
 • Een plan van aanpak voor de komende tijd (30-60-90 dagen plan).
 • Diverse visualisaties; een mindmap van de essentie van overkoepelende plannen, een overzicht van verschillende manieren van kijken (Holacracy, Spiral Dynamics, Systeemdenken, etc.), een zeilreis visualisatie van het teamontwikkeltraject, individuele gedragskenmerken (op basis van de ‘Management Drives’ methode) in de vorm van een mindmap met tags, een match tussen ‘valkuilen’ en ‘elementen van de oplossing’, een 30-60-90 dagen mindmap, de 4 teamontwikkellijnen plaat en mindmap verslagen van de interactieve sub-sessies).

 

De aanpak van World of Minds is zeer interactief en praktisch met effectieve werkvormen waardoor we veel hebben kunnen doen in korte tijd met draagvlak van het hele team. We zijn de dag begonnen met het kijken naar ‘onze bril’ op de werkelijkheid en welke ‘brillen’ er mogelijkerwijs nog meer zijn (om met een breder / diepere blik naar ‘de werkelijkheid’ te kijken). Tijdens de dag was er een energieke, positieve en goede sfeer in de groep.

Niet alleen is de route waarlangs we het team ontwikkelen gevisualiseerd, maar ook de gesprekken en brainstorms tijdens de dag waardoor we overzicht blijven houden en inzicht krijgen in de samenhang van de verschillende onderdelen. Zo zijn we vanuit het ophalen van individuele verhalen ‘opgestegen’ naar het begin van een missie (en ‘Purpose’) met ‘handleiding’ en hebben we met elkaar gesproken over welk gedrag nodig is om zaken voor elkaar te krijgen en goed met elkaar samen te werken. Wat we ook interessant aan de aanpak van World of Minds vinden, is dat tijdens de werksessies ook praktische ‘Slimmer Werken’-tips worden gegeven (bijvoorbeeld hoe je slimmer met elkaar in gesprek kan gaan) en ze deze zelf ook hanteren (volgens het ‘Practise What you Preach’-principe). Hierdoor is het ook makkelijk gebleken om deze werkwijze na de sessie door te zetten in onze MT meetings.

We hebben World of Minds dan ook leren kennen als deskundig op het gebied van Sociale Innovatie en teamontwikkeling in het bijzonder.

 

Interessant is hoe ze wetenschappelijke inzichten heel praktisch en effectief weten te maken. Inmiddels hebben wij een eerste gedragen fundament voor de verdere teamontwikkeling weten te leggen (die we gezamenlijk met World of Minds verder gaan uitbouwen). We gaan onderzoeken of deze aanpak (met o.a. Storymapping en ‘Slimmer Werken’-tips) breder inzetbaarheid zijn binnen onze gehele Water organisatie vanwege de positieve ervaringen die we hebben opgedaan met World of Minds.

 

Esther Bosman | Director Business Unit Water NL | Royal HaskoningDHV

 

Teamontwikkeling Solar Team Eindhoven


Being part of Solar Team Eindhoven means you have a certain drive, something that makes you want to give your utmost in order to realize a vision about sustainable mobility and teamwork. However, while we have no shortage of motivation to make the world a little more sustainable, knowing how to make your workflow sustainable as well is an entirely different game. That’s why we teamed up with World of minds. They showed us that in order for our mission to succeed, we had to start working smarter, not harder.

By sharing their knowledge during various ‘Work Smarter’ individual trainings and Team Development Sessions, World of Minds helped us during our journey to work, organise and manage ourselves, our processes, decision making and collaboration smarter in order to increase our changes to win.

It was also really cool to see how involved World of Minds has been throughout our project, they always reached out to us to propose new ideas and to check up on our progress. For me personally it was very valuable to be able to give them a call when I came across an issue which was unfamiliar to me, be it a communication issue or an issue with the team dynamics. All in all, we’ve been able to capture a lot of techniques that helped us throughout our project for the next team to benefit from, giving them another edge during the next Bridgestone World Solar Challenge.

Evan Quadvlieg | Technical Acquisition Manager | Solar Team Eindhoven

 

Versnellen verandertraject Vestia


Beste “changemanagers” en “kwartiermakers”,

World of Minds heeft mij geholpen met het inzetten van een nieuwe koers in de (meer commerciële) directie Vastgoed van Vestia. Het vinden van collega’s die hier de schouders onder wilden zetten was op zich niet zo moeilijk. Enthousiasme werkt altijd aanstekelijk op de pro actieven!  Maar wat wel moeilijk was, is om iedereen deelgenoot en drager te laten worden van die veranderkoers en samen de eerste bewegingen ook ècht te maken. We zijn begonnen met het inrichten van een designteam. Hierdoor konden we zowel werken aan een teamontwikkeltraject als aan het ‘versnellen’ van het veranderproces. 

We hebben gebruik gemaakt van Livemapping en visuele kapstokken in combinatie met methoden om de communicatie te verbeteren en de complexiteit van de verandering begrijpelijk te maken. Dus het met elkaar doorleven van de noodzaak tot koerswijziging van het bedrijf!

In dit traject neem je heel geduldig iedereen mee, en los je onderweg direct weerstanden en tegenwerpingen (zoals tijdgebrek) op. Een prachtige bijvangst is dat er projectleiders en ambassadeurs op staan, waarvan je het niet had verwacht. Dus ook nog persoonlijke groei, ik heb daarvan genoten.

Daarnaast hebben we met elkaar een stakeholderanalyse uitgevoerd inclusief de ontwikkeling van een engagement strategie. Eenmaal aan de slag wist het team in twee korte dagdelen exact welke stakeholders we aan ons moeten verbinden, en hoe we dat het beste kunnen doen. Dit had ik op voorhand niet verwacht, ook dit was een mooie bijvangst. Er zit zoveel kennis en kunde bij onze eigen mensen.
Het onderscheidend vermogen van World of Minds is absoluut dat zij bottom-up verhalen ophaalt, structureert, visualiseert en steeds verbindingen legt en blijft leggen waardoor de gewijzigde koers niet alleen zichtbaar, maar ook heel logisch wordt. Het designteam stapt op natuurlijke wijze in de locomotief en zet deze in beweging. Het effectief aanhaken van andere wagons wordt hiermee slim gefaciliteerd.
Daarnaast heeft de bescheidenheid van World of Minds mijn hart beslist beroerd. Zij eiste niet het podium van onze directieraad op, maar zij hielp op de achtergrond onze trainee om dat podium te beklimmen en een evaluatie van het tussenresultaat te presenteren. En onze directieraad was niet alleen tevreden, maar ook trots.

De rustige, doorlevende aanpak van World of Minds heeft mij in doen zien dat wij changemanagers en kwartiermakers onvoldoende stilstaan bij de alternatieven en grondige(r) afwegingen ‘onderweg’. De andere invalshoeken van mijn designteam hebben mij verrast, en heel belangrijk: de locomotief en wagons rijden voort, ook nu ik helaas uit moest stappen.

Ik wens jullie een inspirerende reis met World of Minds! Doen!

 

Liesbeth Groeneveld | Directeur Vastgoed Vestia

 Door slimmer te werken met de methoden, technieken en tools (als MindManager en de add-ins van aHa!Coaching), zijn we afgelopen jaar in staat geweest om ruim 5 Miljoen dollar additionele omzet te genereren, in vergelijking met vorig jaar.

We zijn daarnaast ook erg tevreden over de voortdurende professionele begeleiding en prettige samen werking.

Dit gun ik andere klanten van World of Minds ook, dus bij serieuze interesse mogen deze contact met mij opnemen, mits deze referentie mijn adviesuren van World of Minds in gevaar brengt.

Warm regards, met vriendelijke groet,

Martijn Boermans | Sales Program Manager EMEA | Installed Base & Competitive | HP

toekomstbestendig maken van de collecte Nederlandse Rode KruisVoor het project ‘het toekomstbestendig maken van de collecte’ heb ik World of Minds met hun visuele facilitatie aanpak gevraagd verschillende sessies te faciliteren die we voor vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis organiseerden om input te verzamelen voor het formuleren van een advies aan de directie.

Ik had tijdens de praktische ‘Slimmer Werken, Niet Harder’-trainingen van Academy of Minds zelf al ervaring opgedaan met o.a. de tool MindManager. Bepaalde onderdelen van de World of Minds methodiek op het gebied van communicatietechnieken, informatie structureren, mindmappen, gespreksleiding en werkvormen brachten mij op het idee om zusterorganisatie World of Minds te vragen of ze konden ondersteunen bij het onderzoek over de toekomstbestendig maken van de collecte.

Ze wisten in een uiterst korte tijd van een grote groep tijdens de offline kick-off de juiste informatie boven tafel te halen en te duiden m.b.v. de Storymapping aanpak en gebruikten Livemapping om de interactie tijdens de diverse sessies te visualiseren en te structureren.
De wijze waarop Silke Vermeulen, Paul Groen, Ronald Vijfhuizen en Jerre Lubberts van World of Minds hierin hebben ondersteund is bijzonder, effectief en zeer waardevol geweest. Bijzonder omdat ze consequent zowel voor de afstem sessies met mij en mijn collega’s alsook bij de fysieke kick-off sessie en de ‘online raadpleeg sessies’ met vrijwilligers effectieve technieken slim hebben ingezet. Zowel tijdens de diverse werkvormen maar ook bij het verbinden van de resultaten en de mensen. Ze wisten in een uiterst korte tijd van een grote groep tijdens de offline kick-off de juiste informatie boven tafel te halen en te duiden m.b.v. de Storymapping aanpak en gebruikten Livemapping om de interactie tijdens de diverse sessies te visualiseren en te structureren. Deelnemers zagen letterlijk hun bijdrage in een visual (mindmap) waardoor er draagvlak ontstond maar ook begrip voor de ander zijn/haar idee/positie. Dit wekte creativiteit en ruimte voor oplossingen en concrete acties. Bijzonder prettig was ook dat deze technieken ook prima werkten tijdens online sessies. Vrijwilligers konden na het avondeten een uurtje inbellen en input geven die visueel gestructureerd werden door de facilitator en livemapper.

De sfeervolle en veilige omgeving die door World of Minds gecreëerd wordt tijdens deze sessie en het feit dat iedereen gehoord wordt door de inzet van deze specifieke methode maakt dat deze vorm van communicatie zeer gewaardeerd werd door alle deelnemers. Dank daarvoor.

Joanne Buning | Projectmanager / Senior Fondsenwerver | Nederlandse Rode Kruis

 

projecten, trainingen en het ontwerp en de facilitatie van sessies bij Provincie Zuid-Holland


Ik heb sinds 2016, zowel persoonlijk als met mijn team ervaringen met World of Minds in projecten, trainingen en het ontwerp en de facilitatie van sessies.

Een aantal projecten waar ik (in meer of mindere mate) bij betrokken ben geweest zijn;

 • het opzetten en faciliteren van een kenniskring,
 • het faciliteren van een brainstormsessie,
 • het maken van een dashboard voor de voortgang van projecten,
 • het maken van een persoonlijk dashboard voor eigen doelen, taken en ontwikkelopgaven,
 • persoonlijke coaching voor mijn rol als bureauhoofd,
 • persoonlijke coaching voor mijn rol als opdrachtgever.
 • Daarnaast heb ik zowel persoonlijk als met mijn team aan verschillende trainingen op het gebied van Slimmer Werken deelgenomen.

Mijn en onze ervaringen zijn dat World of Minds:

 • goed op de hoogte is van recent wetenschappelijk onderzoek binnen hun werkveld,
 • verschillende typen wetenschappelijk onderzoek binnen hun werkveld combineert tot praktische tips voor slimmer werken,
 • door goed  mee te denken, werksessies op maat creëert,
 • goede werksessies verzorgt waarbij de theorie toegankelijk wordt uitgelegd met leuke interactieve opdrachten waarmee men zelf op ontdekkingsreis gaat,
 • mensen prikkelt/inspireert om uit hun vaste patronen te komen,
 • buiten werksessies en trainingen om, altijd bereikbaar is voor extra hulp, training en coaching.

Ik kan om bovengenoemde redenen World of Minds aanbevelen.

Mirza Milosevic | Bureauhoofd | Provincie Zuid-Holland


opstart kennisnetwerk Zon & Circulair

World of Minds heeft ons ondersteund in de eerste fase van het opstarten van een netwerk met kennisprofessionals rondom het thema ‘Circulariteit en zonnepanelen’. Een complex thema en speelveld waar nog veel onbekendheid over is, dit proces was dan ook voor beide partijen een experiment waarbij we samen zoekende waren naar geschikte manieren om de kennisprofessionals te ondersteunen. Daarnaast wilden we ook leren van dit traject voor toekomstige kennisnetwerken bij andere thema’s. World of Minds heeft ondersteund in:

 • Het faciliteren van sessies (ontwerp, voorbereiding, facilitering en rapportering).
 • Het enthousiasmeren van de groep en managen van het proces.
 • Het inzichtelijk maken van de inhoud via verschillende methodes zoals livemapping en system mapping met gebruikmaking van ‘visual structuring’ en ‘whiteboarding’ tools.
 • Het ontwerpen en faciliteren van kleinere en grotere digitale sessies.
 • Het reflecteren op het proces en hieruit aanbevelingen verkrijgen voor mogelijke vervolg kennisnetwerken.

 

Jammer genoeg heeft de corona situatie ervoor gezorgd dat het kennisnetwerk niet fysiek bij elkaar kon komen. Wat we waarderen is dat World Of Minds door deze situatie een stap naar voren heeft gedaan en – naast digitale sessies – ook veelvuldig persoonlijk contact heeft gehad met de leden van het netwerk. Daardoor hebben ze het enthousiasme bij de groep hoog gehouden en gezorgd voor een goede uitkomst. We staan net aan het begin van deze transitie en de werkzaamheden in dit netwerk heeft een mooie bijdrage geleverd aan vervolgtrajecten in het komende jaar.

Ten slot heeft World of Minds ook op een mooie, overzichtelijke manier de geleerde lessen uit dit traject in kaart gebracht (als lineair document en als system map) en hebben we hier gezamenlijk goed op kunnen reflecteren. Door deze reflectie hebben we inzicht gekregen in de manier waarop wij als organisatie in de toekomst kennisnetwerken effectief kunnen ondersteunen.

Pascal van Dam | Beleidsmedewerker programma Circulair Zuid-Holland | Provincie Zuid-Holland

Facilitatie en ondersteuning duurzaamheidsprojecten PostNL

Wat we vooral waarderen van World of Minds is dat ze continu onderzoek doen en (wetenschappelijk) inzicht praktisch maken. Hun missie is om actief kennis te delen. De slimme innovatieve methoden en technieken die ze hebben ontwikkeld, zoals Livemapping, Storymapping, Interactieve dashboards, Kennis Templates en ‘Slimmer Werken, Niet Harder’ inzichten delen ze actief. Inclusief kennis van hun andere klanten. Zo hebben ze een eco-systeem van grote waarde ontwikkeld waardoor hun impact veel groter is dan het resultaat van de opdrachten die ze voor ons uitvoeren.

In verschillende trajecten hebben wij de diensten van World of Minds leren kennen. De rode draad daarin is voor ons het versnellen van veranderprocessen, zowel extern als intern. Zo heeft World of Minds tijdens een congres met externe stakeholders een waardevolle dialoog gefaciliteerd, de uitkomsten hiervan konden vervolgens opgepakt worden om 42 team trekkers (Captains van onze Zero Teams) uit te lijnen richting onze ambitie om in 2030 Zero emissie uit te stoten.

Dankzij het aanscherpen van de vraagstelling voorafgaand aan het congres, het Livemappen van de intake en de gesprekken met sleutelpersonen en het ophalen en visualiseren van de ‘kleine verhalen’ van de stakeholders konden deze verschillende perspectieven worden verbonden met het grotere verhaal van PostNL. Samen ’taggen en duiden’ van deze opbrengst maakt dat het gemakkelijker is om met draagvlak en tot concrete projecten en acties te komen. Of het nu gaat om sessies te ontwerpen, te faciliteren en te rapporteren met de support en adviezen van World of Minds versnellen we zaken die anders veel meer tijd kosten en verstevigen we het draagvlak.

Marielle van Spronsen | Manager Duurzaamheid | PostNL

Route naar een High Performance team

Hier volgt een beschrijving van een klant over de  stappen die we hebben gezet op weg naar een zogenaamd High Performance Team. Welke stappen zijn gezet vanuit welk perspectief, wat is bereikt is en hoe World of Minds hierbij heeft geholpen.

In mijn rol als verantwoordelijke voor de Marketing Operations Europe stond ik opgesteld om de marketing van 7 landen in Europa te verzorgen, met centrale en lokale teams. De uitdaging was het klaarstomen van mijn internationale team tot high performance team in een moeilijke periode van COVID19, waarbij ook een overname op de planning stond. Ik zocht een partner die mij in deze hectische tijden kon ontzien en mij een helpende hand kon bieden in dit verandertraject, waarbij ook oog was voor de huidige status van het team. Er zijn vele bekende en minder bekende organisaties die aangeven daarbij te kunnen helpen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor World of Minds door hun open, kleinschalige en flexibele aanpak.

Ik heb drie klanten van World of Minds uitgebreid kunnen spreken voordat ik de opdracht verleende. Deze klanten gaven aan dat World of Minds zowel een goede partner is gebleken op het gebied van teamtrainingen als op het gebied van team- en organisatieontwikkeling. Dit gaf mij het vertrouwen om met World of Minds over een langere periode te gaan samenwerken.

In ongeveer driekwart jaar heeft World of Minds ons gefaciliteerd in de organisatieontwikkeling, teamontwikkeling, teambuilding, procesverbetering en het behoud van (kritische) kennis. Dit hebben we gedaan aan de hand van de volgende stappen:

 1. Door vooraf, na een degelijke intake, een duidelijk omschreven opdracht te formuleren met een concept roadmap / stappenplan. Hierbij hebben we gebruik kunnen maken van kennis en ervaring (ontwerpen) van andere klanten.
 2. Het ophalen van ‘kleine verhalen’ bij de internationale leden van de verschillende teams (centraal en lokaal) om de basis te leggen voor het verandertraject c.q. team ontwikkeltraject. Deze Storymapping aanpak hebben wij als zeer krachtig ervaren omdat in die kleine verhalen drie elementen worden uitgevraagd;
  1. wat iemand in een bepaalde situatie wilde bereiken,
  2. wat daarbij lastig was en
  3. welk element van de oplossing ze daarbij zelf zagen.
 3. Door vervolgens samen naar de opgehaalde verhalen te kijken en deze met elkaar te verbinden en te duiden ontstond inzicht in de verwevenheid en complexiteit van de uitdagingen en in elkaars positie. Dit leverde een zogenaamde ‘challenge map’ op:
 4. Vervolgens heeft World of Minds ons bewust gemaakt van de verschillende perspectieven vanuit waar je naar de werkelijkheid kunt kijken: vanuit je doelen, je processen, maar natuurlijk ook de menselijke kant.
  • Bij het duiden van de verhalen hebben we gekozen voor een gecombineerde perspectief dat naar voren is gekomen uit het onderzoek van Amy Edmondson van Harvard naar de karakteristieken van een zogenaamd High Performance Team (deze karakteristieken zijn; psychologische veiligheid, structuur en duidelijkheid, impact, betekenis en betrouwbaarheid).
  • We hebben deze vijf karakteristieken geplaatst in onze challenge map en kregen zo een beter beeld van zaken die we konden aanpakken zowel in ‘de bovenstroom’ als ook in ‘de onderstroom’.
  • Bovendien konden we dankzij deze aanpak ontdekken welke zaken low effort/high impact (en high effort/high impact etc.) waren en welke prioriteit waar op de tijdlijn lagen (ofwel; welke zaken vanwege de verwevenheid en belangrijkheid als eerste moesten worden aangepakt).
 5. Een van de eerste zaken was het aanpassen van de samenwerkingsprocessen, voor een betere samenwerking tussen de lokale teams en het centrale team. We hebben samen met de teams eerst de huidige situatie in kaart gebracht en daarna gebrainstormd over hoe een ideale structuur eruit kan zien die kan bijdragen aan het oplossen van de genoemde challenges in de challenge map.
 6. Vervolgens hebben we een aantal terugkerende werkprocessen geïdentificeerd die we konden aanpakken om de gerelateerde uitdagingen in de challenge map op te lossen. Tijdens het verbeteren van die processen hebben we tegelijkertijd een herhaalbare aanpak ontwikkeld om alle processen binnen de organisatie te verbeteren en te documenteren. Op basis van de procesinzichten, zag ik welke capaciteiten er nodig zijn. Dit gaf mijn weer input gaf voor een toekomstig organisatiemodel – met de komende overname in mijn achterhoofd.
 7. Tijdens de rit zijn we door World of Minds bewust gemaakt van het belang van het behoud van strategische kennis voor de organisatie. Veel kennis is impliciet en zit in de hoofden van mensen. Als iemand, om wat voor reden dan ook, de organisatie verlaat of in een andere functie gaat werken wil je voorkomen dat die kennis het team verlaat. World of Minds heeft een aantal zogenaamde ‘ROCK-sessions’ (Retention Of Critical Knowledge) georganiseerd waarbij we een methode hebben geleerd om ’kennis uit de hoofden te halen’ en om te zetten naar herbruikbare, documenteerbare kennis voor de organisatie.

Wat hebben geleerd en gewaardeerd in de aanpak van World of Minds:

 • de kracht van het aanhoren van alle teamleden en het samenbrengen, om hernieuwde verbinding en begrip te creëren;
 • de kracht van het gebruik van visualisaties op verschillende momenten in het proces;
 • het instellen en serieus nemen van reflectiemomenten;
 • het effectief en efficiënt faciliteren van sessies;
 • het op allerlei momenten kunnen klankborden over vraagstukken die ook niet direct onderwerp van dat moment waren;
 • de flexibiliteit van en prettige contacten met de verschillende teamleden van World of Minds binnen dit traject;
 • in te spelen op de uitdagingen die tijdens het traject naar boven kwamen;
 • de extra hulp in het documenteren van processen en kennis in voorbereiding op de overname.

Voor vragen ben ik bereikbaar!

Ik ben graag bereid om (toekomstige) klanten van World of Minds te woord te staan om mijn ervaringen en leerpunten verder toe te lichten (zoals ook andere World of Minds klanten mij daarmee hebben geholpen).

Versnelling en verbetering in complexe vraagstukken

Vanuit het programma I-Partnerschap, het verbinden van rijksorganisaties en onderwijs op I-vraagstukken, is er een apart thema zijnde informatiehuishouding. Om dit vakgebied te ontwikkelen liggen er forse uitdagingen. Om hier goede stappen in te zetten zijn we op zoek gegaan naar een partij die ons kan helpen om deze opgave te ondersteunen. Hierbij hebben we zowel naar vaardigheidstrainingen gekeken als (innovatieve) begeleiding van gesprekken / brainstormsessies. We hebben World of Minds (WoM) gevonden die beide zaken kan. Dat heeft als groot voordeel dat ze inhoudelijk goed weten waar we mee bezig zijn. Ze komen daardoor ook zelf met ideeën over mogelijkheden om stappen te zetten. Technieken die ze inzetten zijn oa Livemappen (het live vastleggen van gesprekken in mindmaps), maar ook andere praktische visuele ondersteuning om sneller overzicht te krijgen dan in gebruikelijke “platte tekst” documenten. Ze zetten hierbij actief ook de ervaring van andere klanten in. Soms gewoon een (geanonimiseerd) voorbeeld van een resultaat en het totstandkomingsproces. Hierbij wisselen we ook tussen online en on-site. De visuele vastlegging helpt daarbij zeer en het gemak van de inzet van ondersteunende digitale tools, zoals Miro, wordt als prettig ervaren. Ons team wordt zowel op het gebied van vaardigheden getraind (via Academy of Minds) als inhoudelijk in een aantal vraagstukken ondersteund. Die combinatie zorgt voor een versnelling, zodat we ons goed kunnen bewegen in een complexe omgeving/opgave.

Voor de totstandkoming van sessies vindt een goede voorbereiding plaats waarbij Jerre en Paul open staan om zich aan te passen aan de groep c.q. situatie. Daardoor scherpen we ook onze gezamenlijke werkwijze steeds verder aan waardoor de sessies steeds beter worden. Al met al een aanrader om met WoM samen te werken.

Sander Verhoeckx | Projectmanager Informatiehuishouding (IHH) | I-Partnerschap Rijk – Onderwijs | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Back to Top